Rådet for Norsk kulturfond har vedtatt justerte retningslinjer for basisfinansieringen til frie scenekunstgrupper. Ordningen skifter også navn til Fri scenekunst - kunstnerskap. Den viktigste justeringen er at hovedregelen om at det ikke gis tilskudd over ordningen i mer enn 12 sammenhengende år, den såkalte «12-årsregelen», fjernes.

De justerte retningslinjene er utarbeidet av Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater, og ble vedtatt i rådsmøtet 5. februar. Utvalgene har hentet innspill både fra scenekunstfeltet og fra Telemarksforsknings evalueringsrapport Basis og overbygning fra 2017.

Forutsigbarhet til flere
Den viktigste justeringen er at hovedregelen om at det ikke gis tilskudd over ordningen i mer enn 12 sammenhengende år, den såkalte «12-årsregelen», fjernes.

– Tilfanget av nye, etablerte scenekunstnere øker hele tiden. De faglige utvalgene for dans og teater mener det er viktigere å gi flere kunstnere tilgang til forutsigbarheten og handlingsrommet som tilskudd fra ordningen gir, sier scenekunstkonsulent i Kulturrådet Jørgen Knudsen.

Utvalgene mener dette ville blitt vanskelig med den tidligere praksisen, som ga færre scenekunstnere lengre forutsigbarhet gjennom 12 år, noen ganger også ut over denne grensen.

De vil også gjennomgå retningslinjene for støtteordningene for fri scenekunst våren 2019, for å synliggjøre at flerårig prosjektstøtte er en annen vei til forutsigbarhet.

Ønsker hyppigere rotasjon
Maksgrensen for antall år det er mulig å søke støtte om i en søknadsrunde, økes fra fire til fem år.

– De faglige utvalgene for dans og teater mener imidlertid at flere scenekunstnere kan ha stort faglig utbytte av et mer begrenset antall år med støtte. De forventer derfor større variasjon i omsøkte tidsperioder i fremtiden, sier Jørgen Knudsen.

Det skal fortsatt være mulig å søke om ny periode med støtte i de tilfellene der det er spesielle grunner for det.

De nye retningslinjene vil være tilgjengelige på Kulturrådets nettsider i løpet av uke 6. Kulturrådet vil også invitere til informasjonsmøte om de justerte retningslinjene i god tid før tilskuddsordningens søknadsfrist 4. juni.

Les mer her på scenekunst.no
Les mer her på kulturrådet.no